HĐ Nhận biết: Chiếc ba lô trẻ 24-36 tháng tuổi

Hướng dẫn trẻ kỹ năng cầm bát, thìa trẻ 24-36 tháng tuổi

Hướng dẫn trẻ kỹ năng không chơi với những đồ vật sắc nhọn gây nguy hiểm

 Hướng dẫn trẻ chơi với màu nước trẻ 24-36 tháng tuổi

Hướng dẫn trẻ vận động đi đều bước trẻ 24-36 tháng tuổi

Hướng dẫn đọc bài thơ: Miệng xinh trẻ 24-36 tháng tuổi