Hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn

HĐ LQVT Tách gộp trọng phạm vi 5

 Hướng dẫn kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định

 Hướng dẫn kỹ năng gấp quần áo

Hướng dẫn kỹ năng rửa mặt