Hướng dẫn trẻ kỹ năng chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi

 Hoạt động LQVT đếm đến 3, nhận biết số lượng 3

Hướng dẫn kỹ năng đeo khẩu trang đúng cách

Hướng dẫn kỹ năng rửa mặt 

Hướng dẫn trẻ làm chiếc đèn lồng

Hướng dẫn trẻ vẽ nét mặt