1. KPKH Biển báo giao thông.ppt

2. KPKH Cây lương thực.ppt

3. KPKH Con Voi.ppt

4. KPXH Trò chuyện về Chú bộ đội.ppt

5.KPKH Hiện Tượng Tự Nhiên.ppt

6. KPXH Tìm hiểu nghề nông.ppt

7. KPKH Máy Bay.ppt