1. Â.N VTTTTC Cháu yêu cô chú công nhân.ppt

2. Â.N DH Cháu yêu cô chú công.ppt

3. Â.N DH Nắm tay thân thiết.ppt

4. Â.N VĐTTTC chú voi con.ppt

5. Â.N VĐVTTT Chú Voi Con.ppt

6. Â.N VĐMH Cho tôi đi làm mưa.ppt