1. Rong va ca 11.ppt

2. Thơ Cây dây leo (T1).ppt

3.Thơ Đèn giao thông (T2).pptx

4. Thơ ong và bướm.ppt

5. Truyện Chiếc ấm sánh nở hoa.ppt

6. Truyện Bác gấu đen và 2 chú thỏ (T1).pptx

7.Truyện Nhổ củ cải.pptx