1. Â.N DH Em đi chơi thuyền.ppt

2. Â.N DH Nhà của tôi.pptx

3.Â.N DH Sắp đến tết rồi.ppt

4. Â.N Nghe và cảm nhận âm nhạc.ppt

5. Â.N VĐ Cô và mẹ.pptx