Công văn tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid -19